De aangepaste Wet bescherming klokkenluiders (gedeeltelijk) in werking getreden


Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) gedeeltelijk in werking getreden. De bepalingen ten aanzien van het anoniem melden en de handhaving van deze wet door het Huis van Klokkenluiders zullen op een later moment in werking treden. Alle andere bepalingen uit de wet zijn in werking getreden per 18 februari 2023.
Vanaf nu moeten dus alle werkgevers waar gemiddeld 50 werknemers of meer werken voldoen aan de Wbk. Daarnaast is deze wet ook van toepassing op alle werkgevers die werkzaamheden verrichten op het gebied van financiële diensten, vervoer of milieu – ongeacht het aantal werknemers.

Private ondernemingen met 50 tot 249 werknemers hebben uitstel tot 17 december 2023 om aan de Wbk te voldoen. Alle andere ondernemingen moeten per direct, dus per 18 februari 2023, aan de Wbk voldoen. Werkgevers met 1 tot 49 werknemers die aan de Wbk moeten voldoen omdat zij werkzaamheden verrichten op het gebied van financiële diensten, vervoer of milieu, worden niet expliciet genoemd bij deze uitstelmogelijkheid en moeten daardoor direct na inwerkingtreding van de wet voldoen aan deze wet. Overheidsorganisaties moesten hoe dan ook direct al voldoen aan de nieuwe regels vanaf 17 december 2021.

Werkgevers moeten de volgende vier acties oppakken.

  • Werkgevers die onder de Wbk vallen zijn verplicht om een meldpunt in te richten waar werknemers hun vermoedens van misstanden op een veilige manier kunnen melden.
  • Daarnaast moet er een onafhankelijk onderzoekspunt benoemd worden die een ontvankelijk verklaarde melding onderzoekt en opvolgt.
  • Werkgevers moeten een meldregeling inrichten. In de meldregeling moet beschreven zijn op welke wijze werknemers op een veilige manier vermoedens van misstanden intern en extern kunnen melden. En in welke gevallen een werknemer het vermoeden van een misstand openbaar mag maken door bijvoorbeeld naar de pers te gaan. Het medezeggenschapsorgaan dient hierbij op tijd te worden betrokken in verband met het hen toekomende instemmingsrecht.
  • De werkgever is verplicht om de meldregeling schriftelijk of elektronisch te verspreiden aan de bij hem werkzame personen.

Wij adviseren private organisaties om, mede gezien de medezeggenschap, nu te starten met het wijzigen van hun interne meldregeling aan de hand van de wijzigingen. Wij helpen u daar graag bij.