Wet arbeid en zorg (WAZO)


De Wet arbeid en zorg (WAZO) bevat alle bijzondere vormen van verlof. Het doel van deze wet is het mogelijk maken van een combinatie tussen werk en privé voor werknemers. Hierdoor wordt het aantrekkelijker gemaakt om te (blijven) werken. De WAZO hangt samen met een aantal wetten en aanvullende regelgeving.

Hierna volgt een kort overzicht van de verlofvormen die zijn opgenomen in de Wet arbeid en zorg.

Zwangerschapsverlof/bevallingsverlof
In het totaal is er recht op 16 weken verlof. Bij een meerling is dit 20 weken. De aanvang van het zwangerschapsverlof is 6-4 weken voorafgaand aan de dag na de uitgerekende datum, naar keuze van de werkneemster. Bij een meerling is dit 10-8 weken voorafgaand aan de dag na de uitgerekende datum. Eventuele verlengingen zijn mogelijk indien het kind na de uitgerekende datum is geboren of als er sprake is van een ziekenhuisopname. De uitkering gedurende het gehele verlof is gebaseerd op 100% van het dagloon in de zin van de Ziektewet.

Adoptie- en pleegzorgverlof
Bij adoptie- en pleegzorgverlof is er recht op maximaal 6 weken aaneengesloten verlof, ongeacht het aantal kinderen. Dit verlof is op te nemen vanaf 4 weken voor de eerste dag van feitelijke opneming ter adoptie/pleegzorg. De uitkering gedurende het gehele verlof is gebaseerd op 100% van het dagloon in de zin van de Ziektewet.

Calamiteitenverlof (kort verlof)
Voor onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen, zeer persoonlijke omstandigheden, een opgelegde verplichting waarvan de vervulling niet in vrije tijd kon plaatsvinden of uitoefening van het actief kiesrecht is het calamiteitenverlof (kort verlof) opgesteld. De werknemer heeft recht op volledige doorbetaling van het loon.

Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof partner
Vanaf de eerste dag na de bevalling is het mogelijk om 1 maal de wekelijkse arbeidsuren op te nemen. Werknemer krijgt 100 procent van het loon doorbetaald. Vanaf 1 juli 2020 zal het mogelijk zijn om vanaf de dag na de bevalling tot een periode van 6 maanden na de bevalling aanvullend geboorteverlof op te nemen. Hiervoor geldt maximaal 5 maal de wekelijkse arbeidsuren. 70 procent van het loon zal worden doorbetaald door het UWV.

Kortdurend zorgverlof
Bij kortdurend zorgverlof is het mogelijk om maximaal 2 maal de arbeidsduur per week per periode van 12 achtereenvolgende maanden vanaf de eerste verlofdag op te nemen. De werknemer heeft recht op minstens 70 procent van het loon of tenminste het voor de werknemer geldende minimumloon.

Langdurend zorgverlof
Bij langdurig zorgverlof is het mogelijk maximaal 6 maal de arbeidsduur per week per periode van 12 achtereenvolgende maanden vanaf de eerste verlofdag op te nemen. Bij langdurig zorgverlof zal het loon van de werknemer niet worden doorbetaald en is er sprake van onbetaald verlof.

Ouderschapsverlof
Bij ouderschapsverlof geldt een maximum van 26 maal de arbeidsduur per week. Dit wordt aangemerkt als onbetaald verlof.