Werken met zzp’ers


De Wet deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is sinds 2016 de vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Onder de wet DBA zijn opdrachtgever en zzp’er (de opdrachtnemer) samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie. Zij moeten dus samen bepalen hoe zij hun arbeidsrelatie invullen: als dienstbetrekking (loondienst) of niet als dienstbetrekking. Het is belangrijk om te beoordelen of er sprake is van loondienst, aangezien de opdrachtgever in het geval van loondienst loonheffingen moet inhouden en betalen. Bij loondienst is er sprake van drie kenmerken: werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en een beloning. De wet DBA moest opdrachtgevers en zzp’ers duidelijkheid geven over hun onderlinge arbeidsrelatie maar de wet voldoet niet aan de verwachtingen. Voor veel opdrachtgevers is er nog onduidelijkheid over het inhuren van zzp’ers.

Onder de nieuwe wet is het van belang om schijnveiligheid te voorkomen. Er is sprake van schijnzelfstandigheid als je als opdrachtgever een opdracht geeft aan een zzp’er en het toch om loondienst gaat. Het is verstandig om met zzp’ers een overeenkomst van opdracht te sluiten. Hiervoor kunnen modelovereenkomsten gebruikt worden of de overeenkomst kan ter beoordeling worden voorgelegd aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan vervolgens bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking maar dit oordeel geeft echter geen fiscale zekerheid. Achteraf kan de fiscus altijd concluderen dat de feitelijke situatie niet met de overeenkomst strookte en alsnog een naheffing doen. De feitelijke uitvoering is dus van belang.

Sinds 1 januari 2020 wordt er door de Belastingdienst meer gecontroleerd bij opdrachtgevers. Dit betekent dat zij correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen kunnen opleggen, eventueel met boete. Voorafgaand aan de handhaving zal de Belastingdienst eerst toezicht uitvoeren.

Op 11 januari 2021 is het kabinet een pilot gestart met een online vragenlijst, de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. Deze anonieme, online vragenlijst heeft als doel opdrachtgevers vooraf zekerheid te geven over het inhuren van zzp’ers. Door het invullen van de vragen krijg je als opdrachtgever een beoordeling van de arbeidsrelatie. De pilot duurt ten minste zes maanden. In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt er een besluit genomen over de eventuele definitieve inzet van de webmodule.

Ben jij niet zeker of er sprake is van een dienstbetrekking (loondienst)? Neem dan contact met ons op.