Update corona regeling NOW


Het NOW (Noodfonds overbrugging werkgelegenheid) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies door de Coronacrisis op korte termijn te compenseren. Bedoeling hiervan is dat werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract in dienst houden en hun salaris kunnen doorbetalen.

Bij de NOW-regeling kan een werkgever 90% van de loonkosten gecompenseerd krijgen bij een omzetverlies van 100% over een periode van drie maanden. Bij een lager omzetverlies zal het saldo naar rato verlaagd worden, bijvoorbeeld 45% bij 50% omzetverlies. Er moet sprake zijn van een minimale omzetdaling van 20% over een aaneengesloten periode van drie maanden. Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Een aanvraag kan slechts eenmaal worden ingediend. Het is daarom belangrijk om bekend te zijn met de voorwaarden. Heeft u vragen over deze regeling, neem dan contact met ons op.

Wat zijn de voorwaarden voor deze subsidie?

 • Er mag (in principe) geen ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden worden aangevraagd. Dit geldt voor de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Indien dit wel het geval is, wordt het loon van de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd, plus een boete van 50% over dit loon, in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de subsidie is gebaseerd.
 • De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging moet door de werkgever op de hoogte worden gebracht van deze subsidieverlening.
 • Tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie kan om inzage in de administratie worden gevraagd.
 • Het UWV kan een verleende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen, indien niet aan de voorwaarden is voldaan. Als er een redelijk vermoeden is van een strafbaarheid heeft het UWV de mogelijkheid om aangifte te doen bij het OM.

Wat is de hoogte van de subsidie?

Voor het berekenen van de hoogte van de subsidie kan een rekensom gebruikt worden.
A x B x 3 x 1,3 x 0,9.
A staat voor de verwachte omzetdaling
B staat voor de loonsom

Voorwaarden voor de omzetdaling.

 • De reden van de omzetdaling is niet relevant.
 • De omzetdaling dient berekend te worden als gemiddelde over een aaneengesloten periode van drie maanden.
 • De werkgever kan een keuze maken uit drie periodes 1 maart – 31 mei 2020, 1 april – 30 juni 2020 of 1 mei – 31 juli 2020. Als de keuze eenmaal gemaakt is, staat deze vast.
 • De werkgever moet voor de gekozen periode van drie maanden een inschatting van de toekomstige omzetdaling maken. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met 25% van de totale jaaromzet van 2019.
 • Indien werkgever tot een concern (groep) behoort geldt de omzetdaling op concernniveau.

Voorwaarden voor de loonsom.

 • Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon (SV-loon) uitgegaan. Loon boven € 9.538,- bruto per maand komt niet voor subsidie in aanmerking.
 • Er wordt een opslag van 30% gehanteerd voor de aanvullende werkgeverslasten en kosten.
 • Bij het voorschot (80%) wordt uitgegaan van de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020.

Nadat het UWV de subsidieaanvraag heeft ontvangen, dienen zij uiterlijk binnen 13 weken te beslissen. De betaling van het voorschot zal in drie termijnen plaatsvinden. De werkgever is vervolgens verplicht binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend de definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen. In de vaststellingsfase wordt uiteindelijk gekeken naar de daadwerkelijke loonsom. Een lagere loonsom over de gekozen periode leidt tot een lagere subsidie. Een correctie zal in dat geval plaatsvinden.

Inmiddels is vastgesteld dat het loket voor de nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) per 6 april open zal zijn.