Subsidieregeling praktijkleren


De subsidieregeling Praklijkleren stimuleert werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De regeling is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar. Per praktijk- of werkleerplaats deelnemer kan maximaal € 2.700,- subsidie worden ontvangen per schooljaar. De subsidie kan worden aangevraagd na afloop van de begeleiding. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen in de categorie. Leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen, met ingang van het studiejaar 2019/2020 tot en met het studiejaar 2021/2022, een extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van BBL-leerplekken. Er is hiervoor € 10,6 miljoen per studiejaar beschikbaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Vanaf 2 juni 2021, 9:00 uur tot en met 16 september 2021, 17:00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het studiejaar 2020-2021. Na 16 september 2021 besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gelijktijdig over alle ingediende aanvragen. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen.

Het ministerie beslist binnen 13 weken na 16 september 2021 over de aanvragen die voor het daaraan voorafgaande studiejaar ontvangen zijn. De beslissing is direct de vaststelling van de subsidie.