Coronavirus: overzicht steunmaatregelen


Het kabinet heeft 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus extra en uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om (naast gezondheid) zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel in dienst kunnen houden en kunnen doorbetalen en dat zzp’ers en zelfstandigen financiële ondersteuning krijgen. Daarnaast zijn er maatregelen bijvoorbeeld via belastingregelingen om de liquiditeit van bedrijven op peil te houden.

“Voor het kabinet geldt dat we alles op alles zullen zetten en zullen doen wat nodig is om bedrijven overeind te houden en salarissen te betalen.” – Minister Hoekstra

Noodloket en compensatieregeling (ZZP/MKB)
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat de bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn dor de corona maatregelen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van € 4.000,00. Dit is een gift. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. Het gaat in het bijzonder om horeca en eet- en drinkgelegenheden en andere bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Denk aan sportscholen, schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering en overbruggingskrediet (MKB)
Wanneer een onderneming te weinig onderpand heeft om geld te lenen kan er gebruik worden gemaakt van de Borgstelling MKB-Kredieten (BKMB). Deze regeling wordt tijdelijk verruimd. Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet verhoogt het garantieplafond van de van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt het Ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Regeling werktijdverkorting àNoodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Versoepelde aanvullingsregeling voor ZZP’ers (ZZP)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van betaling van belastingen aanvragen (voor drie maanden). Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting (btw). Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. Ondernemers kunnen ook verlaging aanvragen voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.