Ben jij op de hoogte van de no-riskpolis?


De no-riskpolis maakt het aannemen van werknemers met een ziekte of handicap interessanter. De regeling is een looncompensatie voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Bij ziekte ontvangt de werkgever een Ziektewet-uitkering voor de werknemer. Deze uitkering bedraagt het eerste jaar maximaal 100 procent en het tweede jaar 70 procent van het dagloon. De werkgever hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet. Als de werknemer vervolgens in de WGA komt, leidt dit ook niet tot een hogere premie. De werkgever loopt zo geen direct financieel risico als deze werknemer ziek wordt. Hiermee stimuleert de overheid dat werkgevers deze mensen vaker een baan zullen aanbieden.

Voor de no-riskpolis geldt een aantal voorwaarden. Op het moment dat een werknemer ziek wordt, oordeelt het UWV op basis van de voorwaarden van de no-riskpolis of de werknemer een Ziektewet-uitkering krijgt. Het is niet nodig om een no-riskpolis van tevoren aan te vragen voor de werknemer maar bij de ziekmelding van de werknemer dient te worden aangegeven dat het voor de werknemer om een no-riskpolis gaat. Om in aanmerking te komen heeft de werknemer een uitkering Wajong, WIA, WAO of WAZ, ontvangt de werknemer een WW-uitkering of heeft de werknemer problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs. Ook kan het zijn dan de werknemer in het doelgroepregister is opgenomen. Dit is een landelijk register waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. De voorwaarden van de no-riskpolis zijn terug te vinden op uwv.nl.

Wil jij weten of een werknemer onder de no-riskpolis valt? Als werkgever is het mogelijk om het doelgroepregister te raadplegen. Staat de werknemer daar niet in, dan is het mogelijk om de werknemer te vragen of er sprake is van een no-riskpolis. In principe mag een werkgever geen gezondheidsgegevens opvragen bij de werknemer wegens privacy schending maar dit is anders als er een wettelijke grondslag bestaat. In artikel 38b Ziektewet is opgenomen dat werkgever twee maanden na indiensttreding de werknemer mag vragen of hij een no-riskpolis heeft. Werknemer is op grond hiervan verplicht om te melden dat een no-riskpolis geldt.

Het is belangrijk om een werknemer binnen zes weken nadat hij ziek is geworden ziek te melden bij het UWV. Beter melden dient binnen twee dagen nadat de werknemer zich heeft beter gemeld te worden gedaan. Het is belangrijk om de ziekmelding op tijd te doen om een boete te voorkomen.

De no-riskpolis geldt meestal voor vijf jaar. Dit betekent dat het UWV een Ziektewet-uitkering betaalt als de werknemer ziek wordt binnen vijf jaar vanaf het moment dat de no-riskpolis geldt. Meestal is dat de datum waarop het dienstverband ingaat. In bijzondere situaties kan een werknemer een verlenging van nog eens vijf jaar krijgen. Voor een werknemer die een Wajong-uitkering heeft of had, geldt de no-riskpolis blijvend.