Nieuws


Het meeste actuele HR Nieuws vindt u hier. Adviesbureau APB houdt u regelmatig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van HR met een vertaalslag naar de praktijk.

Arbeidsvoorwaardennotitie 2024

Met onze arbeidsvoorwaardennotitie informeren en ondersteunen wij u graag bij het vormgeven van uw arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2024.

Read More

Moeten we nog beoordelen?

Is beoordelen zinvol of alleen maar "formeel gedoe"? Is het uitspreken van een oordeel over het functioneren van een medewerker nog steeds nodig?

Read More

Waarom is een medewerkers- tevredenheidsonderzoek (juist nu) belangrijk?

De tevredenheid van medewerkers speelt een grote rol in de nog steeds krappe arbeidsmarkt.

Read More

Werknemer mag passende arbeid niet weigeren

Een arbeidsongeschikte werknemer mag passende arbeid niet zomaar weigeren. Wat als een werknemer dit doet?

Read More

Vereenvoudiging verlofvormen

De Tweede kamer is geïnformeerd over de start van de vereenvoudiging van het verlofstelsel uit de Wet arbeid en zorg (Wazo).

Read More

Wet bescherming klokkenluiders

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) gedeeltelijk in werking getreden.

Read More

Mijn werknemer is langdurig arbeidsongeschikt wegens ziekte

Wat moet je doen als werkgever als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is wegens ziekte? Lees hier meer over.

Read More

Seminar: Belonen, welk salaris ga ik betalen in 2023?

Op 10 november 2022 organiseren wij samen met Blue Legal een gratis seminar over beloningen en salarissen.

Read More

Arbeidsvoorwaardennotitie 2023

Met onze arbeidsvoorwaardennotitie informeren en ondersteunen wij u graag bij het vormgeven van uw arbeidsvoorwaardenkeuzes voor 2023.

Read More

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden 1 augustus 2022

Het doel is om werknemers een minimaal niveau van voorspelbaarheid te geven.

Read More

Arbeidsmarkt toekomstbestendig maken

Het kabinet werkt samen met werkgevers en ondernemers langs 5 thema’s aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Read More

Kabinetsaanpak krapte op de arbeidsmarkt

Het kabinet werkt aan zes actielijnen met daarbinnen een breed pakket aan maatregelen.

Read More

Wat is het loonkostenvoordeel (LKV)?

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) kan een werkgever een loonkostenvoordeel (LKV) krijgen.

Read More

Loonbetaling in vakantie tijdens ziekte

Tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte heeft de werknemer recht op doorbetaling.

Read More

Eenzijdig wijzigingsbeding

De wetgever heeft een aantal strikte voorwaarden verbonden aan het gebruik van het eenzijdig wijzigingsbeding door de werkgever.

Read More

Geen premiekorting meer voor collectieve zorgverzekering

Deze collectiviteitskorting verdwijnt met ingang van 1 januari 2023. Kortingen die worden gegeven op de aanvullende verzekering mogen wel blijven…

Read More

Verdere uitbreiding ouderschapsverlof

De Wet arbeid en zorg (WAZO) beoogt de combinatie tussen werk en privé (beter) mogelijk te maken.

Read More

Nieuwe regels voor verbod op nevenwerkzaamheden door Europese Richtlijn

Vanaf de ingangsdatum van de nieuwe wet is een verbod op nevenwerkzaamheden waarvoor de werkgever geen objectieve rechtvaardiging kan geven, nietig.

Read More

Reiskosten en thuiswerkvergoeding anno 2022

Hoe zit het met de samenloop met de gerichte vrijstelling voor reiskosten? En waarop moet u letten als uw onderneming een vaste onbelaste…

Read More

Nieuwe Cao voor Uitzendkrachten

Er is een akkoord bereikt over de nieuwe Cao voor Uitzendkrachten. Lees de belangrijkste wijzigingen, die op of na 1 januari 2022 zijn ingegaan, in…

Read More

Arbeidsvoorwaardennotitie 2022

Met onze arbeidsvoorwaardennotitie informeren en ondersteunen wij u graag bij het vormgeven van uw arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2022.

Read More

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Op het moment dat een werknemer doorwerkt na het bereiken van de AOW-leeftijd is het belangrijk om rekening te houden met een aantal veranderingen.

Read More

No-riskpolis

De regeling is een looncompensatie voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Read More

Werkzaamheden voor ingangsdatum arbeidsovereenkomst

Wees voorzichtig met het laten verrichten van werkzaamheden voorafgaand aan het dienstverband.

Read More

Een wendbare organisatie met behulp van strategische personeelsplanning, juist nu!

Wij begeleiden organisaties op het gebied van strategische personeelsplanning.

Read More

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling Praklijkleren stimuleert werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden.

Read More

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Ouders krijgen per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald.

Read More

Werken met zzp’ers

De Wet deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is sinds 2016 de vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Onder de wet DBA zijn…

Read More

Performance management

Performance management omvat meer dan een beoordelings- en gesprekscyclus. Het is een continu proces waarbij zowel de prestaties van de medewerkers…

Read More

Loondoorbetaling zieke AOW’er

De Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is op 1 januari 2016 in werking getreden. In deze wet is een overgangsregeling geregeld.

Read More

Gerichte vrijstelling internetvergoeding

Het was tot nog toe alleen mogelijk om de gerichte vrijstelling toe te passen als alle kosten voor een internetabonnement door werkgever werden…

Read More

Tijdelijke vrijstelling Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel waarin de (RVU)-vrijstelling is opgenomen aangenomen. De aanpassing van de regeling gaat met terugwerkende…

Read More

Een wendbare organisatie met behulp van strategische personeelsplanning, juist nu!

Wij begeleiden organisaties op het gebied van strategische personeelsplanning en leveren hierbij maatwerk.

Read More

Onterecht ontslag op staande voet

Een werknemer kan in bepaalde situaties aanspraak doen op een combinatie van vergoedingen bij een onterecht ontslag op staande voet.

Read More

PSA-beleid verplicht voor de werkgever

Op grond van de Arbowet ben je als werkgever verplicht om een beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voeren.

Read More

Arbeidsvoorwaardennotitie 2021

Met onze arbeidsvoorwaardennotitie informeren en ondersteunen wij u graag bij het vormgeven van uw arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2021.

Read More

NOW 3.0

Het kabinet heeft in een kamerbrief het steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden gepresenteerd. Het coronavirus heeft een aanhoudende…

Read More

NL Leert Door

Het crisispakket NL Leert Door geeft werkenden en niet-werkenden de mogelijkheid om ontwikkeladviezen aan te vragen bij gekwalificeerde…

Read More

Regeling voor flexwerkers (TOFA)

Flexwerkers die door de coronacrisis financieel zijn geraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA.

Read More

Corona-noodpakket 2.0

Het kabinet heeft op 20 mei 2020 aanpassingen in de huidige regelingen en een aantal nieuwe regelingen gepresenteerd.

Read More

Wetsvoorstel: uitbreiding ouderschapsverlof 2022

Er wordt door het kabinet momenteel gewerkt aan een uitbreiding van het ouderschapsverlof.

Read More

WKR tijdelijk opnieuw verhoogd

Om werkgevers tegemoet te komen verhoogt het kabinet tijdelijk de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR).

Read More

Voorwaarden TOGS regeling

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is een maatregel van het kabinet om ondernemers te helpen.

Read More

Update regeling NOW

Inmiddels is vastgesteld dat het loket voor de nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) per 6 april open zal zijn.

Read More

Steunmaatregelen

Het kabinet heeft 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus extra en uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.

Read More

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het Kabinet heeft een nieuwe tijdelijke maatregel geïntroduceerd: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Read More

SLIM-regeling

Door het invoeren van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in…

Read More

Wet arbeid en zorg (WAZO)

De Wet arbeid en zorg (WAZO) bevat alle bijzondere vormen van verlof. Het doel van deze wet is het mogelijk maken van een combinatie tussen werk en…

Read More

Nieuwe regeling onwerkbaar weer

De consequenties van onwerkbare weersomstandigheden zijn in de regel voor de rekening van de werkgever. Ze vallen onder de bedrijfsrisico’s en de…

Read More

De werkkostenregeling (WKR) in 2020

Per 1 januari 2020 kent de werkkostenregeling een tweeschijvenstelsel. Werkgevers krijgen extra budget in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Read More

Einde slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft begin november een einde gemaakt aan slapende dienstverbanden. Het is voor werkgevers niet meer mogelijk om de transitievergoeding…

Read More

WNRA 2020

Per 1 januari gaat ook de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in. Door de WNRA krijgen ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten…

Read More

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op dinsdag 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. De wetswijziging moet zorgen voor meer evenwicht op de…

Read More

De WAB, een wetsvoorstel met impact op HR

Vóór de zomer gaat er een wetsvoorstel naar de Raad van State om vervolgens door de Tweede Kamer behandeld te worden. Nu is dat niet zo vreemd...

Read More

Organisaties met afstand tot de sollicitatiemarkt

Afstand tot de arbeidsmarkt is een bekend begrip, het geeft aan dat een sollicitant een langere tijd thuis zit en moeite heeft met het vinden van een…

Read More

Elke organisatie is aan verandering onderhevig!

Of je nu wilt of niet, veranderingen komen steeds sneller, zijn complexer, dwingender en vragen om een reactie. Te laat reageren, levert heel veel…

Read More

Europese Privacywet en de invloed op uw organisatie

Vanaf 25 mei 2018 zal in heel Europa de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. Nieuwe regelgeving voor alle EU…

Read More