Kabinetsaanpak krapte op de arbeidsmarkt


We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt: de werkloosheid in Nederland is laag en het aantal vacatures is hoog. De gevolgen hiervan worden elke dag beter voelbaar: vacatures zijn moeilijk in te vullen, restaurants zijn niet of deels open en er staan lange rijen op het vliegveld. Deze krapte zal niet zomaar verdwijnen en daarom heeft het kabinet een pakket aan maatregelen aangekondigd.

Het kabinet werkt aan zes actielijnen met daarbinnen een breed pakket aan maatregelen.

1. Stimuleren van technologie en procesinnovatie
De arbeidsproductiviteit moet omhoog. Om dit te bereiken wil het kabinet dat procesinnovaties versneld gebruikt gaan worden, dat de regeldruk en administratieve lasten bij bedrijven vermindert en dat digitale vaardigheden onderdeel uitmaken van de onderwijscurricula.

2. Vergroten van het arbeidsaanbod
De eerste stappen die het kabinet zet, zijn het verhogen van het minimumloon en het verruimen van de bijverdiengrens in de Participatiewet. Daarnaast is het kabinet onlangs gestart met het actieplan ‘dichterbij dan je denkt’. Met het actieplan willen de ministers al in 2022 zorgen dat er meer mensen uit het onbenut arbeidspotentieel op (parttime) werk of op een leerwerktraject geplaatst worden.

3. Verbeteren van de match tussen vraag en aanbod
Het kabinet heeft de ambitie om een arbeidsmarktinfrastructuur te realiseren die werkenden, werkzoekenden en werkgevers toegang biedt tot herkenbare en laagdrempelige dienstverlening. Onderdeel hiervan zijn instrumenten voor om- en bijscholing die de overstap naar tekortberoepen ondersteunen. Ook gaat het kabinet loopbaanpaden die goed werken binnen arbeidsmarktregio’s opschalen. Het ontwikkelen van loopbaanpaden in kraptesectoren helpt mensen om richting een vak of beroep te bewegen en om de stappen die daarvoor nodig zijn te organiseren. Ook gaat het kabinet verkennen of de huidige scholingsbudgetten binnen de WW voortgezet kunnen worden.

4. Stimuleren van meer uren werken
Het kabinet gaat het gemakkelijker maken voor ouders om werk en zorg voor kinderen te combineren. Om dit te realiseren wordt het kinderopvangstelsel op de schop genomen en wordt er 2,2 miljard euro geïnvesteerd om een inkomensonafhankelijke vergoeding te realiseren. Daarnaast heeft het kabinet de ambitie om nieuwe maatregelen te nemen om de marginale belastingdruk gericht te verlagen. Het kabinet trekt 2,4 miljard uit voor lastenverlichting voor met name lage en middeninkomens, werkenden en gezinnen. Hierdoor daalt de gemiddelde belastingdruk. Dat betekent dat mensen over hun gehele inkomen minder belasting gaan betalen en hun koopkracht stijgt.

5. Inzet op Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
De volledige plannen inzake LLO maakt het kabinet pas na de zomer van 2022 bekend. Onderdeel van de plannen van het kabinet zijn in ieder geval de inzet van het STAP-budget en de SLIM-subsidie. Daarnaast wil het kabinet extra inzet realiseren op de ontwikkeling van een passend aanbod voor bij- en omscholing en zorgen voor transparantie over de financieringsmogelijkheden.

6. Verbeteren aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
Er komt meer aandacht voor loopbaanoriëntatie en begeleiding in het onderwijs en er wordt gewerkt aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt via de werkagenda mbo en de bestuursakkoorden in het hoger onderwijs. Als laatste kijkt het kabinet naar maatregelen om de ‘weglek’ uit kraptesectoren te voorkomen.