Een wendbare organisatie met behulp van strategische personeelsplanning, juist nu!


De noodzaak van strategische personeelsplanning als stuurinstrument wordt, mede als gevolg van Corona, steeds groter. In de huidige tijd is verandering de enige constante. Andere klantbehoeften of een ander producten-/dienstenportfolio, herstructureringen, reorganisaties en strategische koerswijzigingen zijn aan de orde van de dag. Heeft u daarvoor het juiste aantal medewerkers met de juiste kennis, kwaliteiten en gedrag in huis? Wat en wie heeft uw organisatie straks nodig of wordt wellicht overbodig? Welke verdeling tussen vaste en flexibele inzet is het beste voor uw organisatie? Het inzetten van de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek is juist nu cruciaal voor het voortbestaan of de gewenste groei van organisaties.

Dat het belang van strategische personeelsplanning door velen wordt gezien blijkt wel uit het feit dat het in steeds meer cao’s als verplichting is opgenomen. Onvoldoende aandacht voor strategische personeelsplanning kan vergaande effecten hebben op het niet of onvoldoende realiseren van strategische doelen en/of noodzakelijke organisatieontwikkeling. Daarnaast kan het leiden tot onvoldoende of slechte kwaliteit van productie of dienstverlening (met een lage klanttevredenheid tot gevolg) of bijvoorbeeld onnodig hoge ontslagkosten voor slecht-functionerende medewerkers.

Strategische personeelsplanning geeft inzicht in de wijze waarop de optimale inzet van het menselijk kapitaal, met het oog op de (markt)ontwikkelingen en de ambitie/koers, het beste kan worden vormgegeven. Daarvoor is onder andere goede en actuele stuurinformatie nodig. Zo vormt het in kaart brengen van de sterke en zwakke plekken qua bemensing een belangrijk onderdeel van strategische personeelsplanning. En tevens het verkrijgen van inzicht in welke en hoeveel mensen er straks nodig zijn, op welke functies en wanneer. Met deze informatie kan gericht naar een toekomstbestendig personeelsbestand worden toegewerkt. U kunt gerichter in-, door-, en uitstroom van uw personeel beïnvloeden én anticiperen op de ontwikkelingen die in het verschiet liggen. Medewerkers krijgen meer inzicht in de organisatie(doelen) en in hun eigen kwaliteiten en toegevoegde waarde, om zo hun persoonlijke bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van die doelen.

Effecten van toepassing van strategische personeelsplanning voor organisaties:
– een wendbare en flexibele organisatie als gevolg van vroegtijdig inspelen op ontwikkelingen;
– kostenbesparing door gericht te investeren in het ‘juiste’ personeelsbestand (in-, door- en uitstroom) met goede verhouding vaste krachten ten opzichte van flexibele inzet;
– bredere en meer flexibele inzet van medewerkers door gerichte (door)ontwikkeling van mens en organisatie;
– duurzame inzetbaarheid en grote betrokkenheid van medewerkers door duidelijkheid wat er van hen wordt verwacht en wat hun perspectief is, beter benutten van hun talenten en kwaliteiten;
– behoud van goede medewerkers, boeien en binden (onder andere ‘high potentials’) als gevolg van beter en aantrekkelijker werkgeverschap.

In grote lijnen is de aanpak van een traject van strategische personeelsplanning als volgt. We starten met een externe analyse, gevolgd door een interne analyse (ontwikkelingen, strategie, ambitie). Op basis daarvan wordt het toekomstig gewenste personeelsbestand bepaald. De volgende stap is het analyseren van het huidige personeelsbestand, om vervolgens te gaan bepalen hoe groot ‘the gap’ is tussen de huidige en gewenste situatie (zowel kwantitatief als kwalitatief). Uit alle informatie die hieruit naar voren komt, worden HR speerpunten en oplossingen geformuleerd en geïmplementeerd.

Adviesbureau APB begeleidt organisaties op het gebied van strategische personeelsplanning en levert hierbij maatwerk. Per onderdeel van het traject bekijken we welke aanpak het beste aansluit op uw organisatie (type, cultuur, ontwikkelfase e.d.). Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via info@apb.nl of telefonisch via 076-3030793 of 06-22465181 (Ellen Ydo, senior consultant).