Een wendbare organisatie met behulp van strategische personeelsplanning, juist nu!


De noodzaak van strategische personeelsplanning als stuurinstrument wordt, mede als gevolg van Corona, steeds groter. In de huidige tijd is verandering de enige constante. Andere klantbehoeften of een ander producten-/dienstenportfolio, herstructureringen, nieuwe hybride organisatievormen en strategische koerswijzigingen zijn aan de orde van de dag. Heeft u daarvoor het juiste aantal medewerkers met de juiste kennis, kwaliteiten en gedrag in huis? Wat en wie heeft uw organisatie straks nodig of wordt wellicht overbodig? Welke verdeling tussen vaste en flexibele inzet is het beste voor uw organisatie? Het inzetten van de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek is juist nu cruciaal voor het voortbestaan en de gewenste groei van organisaties.

Belang
Dat het belang van strategische personeelsplanning door velen wordt gezien blijkt wel uit het feit dat het in steeds meer cao’s als verplichting is opgenomen. Onvoldoende aandacht voor strategische personeelsplanning kan vergaande effecten hebben op het niet of onvoldoende realiseren van strategische doelen en/of noodzakelijke organisatieontwikkeling. Daarnaast kan het leiden tot onvoldoende of slechte kwaliteit van productie of dienstverlening (met een lage klanttevredenheid tot gevolg) of bijvoorbeeld onnodig hoge ontslagkosten voor slecht functionerende medewerkers.

Inzicht
Medewerkers maken het succes van de organisatie, de kwaliteit en flexibiliteit van medewerkers is cruciaal voor het realiseren van ambities en doelstellingen. Strategische personeelsplanning geeft inzicht in de wijze waarop de optimale inzet van het menselijk kapitaal, met het oog op de (markt)ontwikkelingen en de ambitie/koers, het beste kan worden vormgegeven. Daarvoor is onder andere goede en actuele (stuur)informatie nodig. Zo vormt het in kaart brengen van de sterke en zwakke plekken binnen de organisatie een belangrijk onderdeel van strategische personeelsplanning. En tevens het verkrijgen van inzicht in welk type mensen en welke aantallen er straks nodig zijn, op welke (oude en/of nieuwe) functies en wanneer. Met deze informatie kan over afdelingsgrenzen heen gericht naar een toekomstbestendig personeelsbestand worden toegewerkt. Er kan gerichter gestuurd worden op de in-, door-, en uitstroom van personeel en eerder en beter worden geanticipeerd op de ontwikkelingen die in het verschiet liggen. Strategische personeelsplanning brengt de meest urgente HR-issues en benodigde HR-acties in beeld. Medewerkers krijgen meer inzicht in de organisatie(doelen) en in hun eigen kwaliteiten en toegevoegde waarde, om zo hun persoonlijke bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van die doelen.

Effecten
Uit onze ervaring zien we de volgende effecten bij organisaties na het toepassen van strategische personeelsplanning:

  • een wendbare, flexibele organisatie en realisatie van ambitie en organisatiedoelen als gevolg van vroegtijdig inspelen op ontwikkelingen, problemen en kansen;
  • kostenbesparing door tijdig en gericht te investeren in het ‘ideale’ toekomstbestendige personeelsbestand (in-, door- en uitstroom) met een goede verhouding vaste krachten ten opzichte van de flexibele schil;
  • brede, flexibele inzet en werkplezier onder medewerkers door het optimaal benutten van potentieel, kwaliteiten en talenten en gerichte (door)ontwikkeling van medewerkers en organisatie;
  • duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en optimale resultaten als gevolg van duidelijkheid wat er van de medewerkers wordt verwacht en wat hun perspectief is;
  • behoud van goede medewerkers, boeien en binden (onder andere ‘high potentials’) als gevolg van beter en aantrekkelijker werkgeverschap, persoonlijk perspectief bieden en daarop gebaseerde persoonlijke ontwikkeltrajecten;
  • werving & selectie, HR-cyclus en persoonlijke-/afdelingsresultaten zijn meer in lijn met elkaar en in lijn met de toekomstvisie.

Aanpak
In grote lijnen is de aanpak van een traject van strategische personeelsplanning als volgt. We starten met een externe analyse, gevolgd door een interne analyse (ontwikkelingen, strategie, ambitie). Op basis daarvan wordt het toekomstig gewenste personeelsbestand bepaald. De volgende stap is het analyseren van het huidige personeelsbestand, om vervolgens te gaan bepalen hoe groot ‘the gap’ is tussen de huidige en gewenste situatie (zowel kwantitatief als kwalitatief). Op basis van alle informatie die hieruit naar voren komt, worden HR speerpunten en oplossingen geformuleerd en geïmplementeerd en kan HR-beleid worden opgesteld en toegepast.

Adviesbureau APB begeleidt organisaties op het gebied van strategische personeelsplanning en levert hierbij maatwerk. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de bestaande visie, strategie en HR-beleid van uw organisatie. Per onderdeel van het traject bekijken we welke aanpak het best passend is bij uw organisatie en situatie (type, cultuur, ontwikkelfase, rol HR-afdeling e.d.). Aansluitend op het traject kunnen we een rol spelen bij de (projectmatige) implementatie en borging van de gekozen oplossingen en/of bij het opstellen of bijstellen van het HR-beleid. Onze werkwijze is praktisch en verbindend. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via info@apb.nl of telefonisch via 076-3030793 (André Jansen) of 06-22465181 (Ellen Ydo, senior consultant). Wij lichten graag in een vrijblijvend gesprek toe wat APB voor uw organisatie kan betekenen.

Kijk voor meer informatie over Adviesbureau APB op www.apb.nl