Disclaimer


Deze website van APB geeft een overzicht van de diensten en werkwijze van APB. Hieronder treft u verzameld aan de (juridische) informatie die aan het gebruik van deze website danwel de diensten van APB verbonden is.

APB streeft ernaar om door middel van deze website steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Adviesbureau APB b.v. geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

Algemene voorwaarden


Op elke vorm van onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U krijgt deze automatisch toegezonden, doch deze zijn ook bij APB en/of de KvK opvraagbaar. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Breda onder nummer 53091744.

Websitereglement


Onderstaand reglement is van toepassing op het gebruik door de bezoeker van de website www.apb.nl. Het doel van deze website is om de gebruiker kennis te laten maken met Adviesbureau APB b.v. (verder te noemen APB). Deze website stelt de bezoeker in staat om kennis te nemen van de activiteiten van APB en van de organisatie zelf.
De rechten met betrekking tot deze website, waaronder begrepen beeldmateriaal, foto’s, plaatjes, broncode e.d., berusten uitsluitend bij APB, voor zover die rechten niet aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website verboden, op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook, enig deel van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.
Het gebruik van de naam van APB, het vermelden van APB op enige site of het doorverwijzen (linken) van en naar www.apb.nl is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van APB, niet toegestaan.

APB streeft ernaar deze website volcontinu toegankelijk te houden voor iedereen. APB kan niet instaan voor een volledige en correcte werking op alle tijdstippen en in alle omstandigheden. APB heeft geen invloed op de computersystemen en telecomverbindingen waarmee de website wordt bezocht, zodat APB geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen in welke vorm of op welke wijze dan ook, van eventuele storingen. Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker of gebruiker.
De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van de website, zodat APB geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook de aanbeveling om, in geval dat informatie op deze website aanleiding daartoe geeft, contact op te nemen met APB.

APB beschermt de privacy van haar gebruikers. De website van APB kunt u volledig anoniem bezoeken. Er worden geen data bewust geregistreerd. Alleen als u via deze website contact zoekt met APB zullen de door u vrijgegeven gegevens bekend worden gemaakt aan APB. APB spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. APB werkt conform de vigerende Europesche en Nederlandse privacywetgeving (GDPR/AVG). APB handelt daarnaast conform de Wet Bescherming Persoongegevens. Onze referentie bij het College Bescherming persoonsgegevens is M 1044371.

APB heeft geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende en ontvangende apparatuur. Er bestaat een risico dat er gedurende deze uitwisseling een fout optreedt, daarom adviseren wij u indien u een bericht via deze website verstuurt, tevens dit bericht per post na te zenden.

APB streeft ernaar deze website zoveel als mogelijk vrij te houden van schadelijke elementen zoals bijvoorbeeld virussen etc. APB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die het bezoeken van deze website heeft op uw computerapparatuur- of programmatuur. Bij het verstrekken van uw (persoonlijke) gegevens, bijvoorbeeld middels het sturen van uw CV, gaan wij er vanuit dat u zich op de hoogte heeft gesteld van de door APB gehanteerde privacy regels en algemene voorwaarden. Tevens dient u zoveel als mogelijk zorg te dragen voor een virusvrije verzending, waarbij schade aan het systeem van APB vermeden wordt. Wanneer aantoonbaar enige schade aan het systeem van APB ontstaat als gevolg van virussen door of via u verzonden, dan behoudt APB zich het recht voor om de schade en gevolgschade volledig bij u in rekening te brengen.

Indien u gebruik maakt van de op de site van APB vermelde link naar een externe site of organisatie, is APB op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van die site of adres.

APB behoudt zich het recht voor dit reglement aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Voor vragen of opmerkingen over ons internetbeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@apb.nl met vermelding van “internetbeleid”.

Gegevens APB


Adviesbureau APB b.v. heeft haar statutaire zetel te Roosendaal en wordt in deze website mede aangehaald als APB en Adviesbureau APB.
APB staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Handelsregisternummer 53091744.
Het bankrekeningnummer bij de RABO bank is NL11 RABO 0306 8325 85.
BTW nummer is NL850742924.B01.