Corona-noodpakket 2.0


Het kabinet volgt de ontwikkelingen in de diverse sectoren en heeft op 20 mei 2020 aanpassingen in de huidige regelingen en een aantal nieuwe regelingen gepresenteerd.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
De TVL is de opvolger van de TOGS-regeling. De regeling is specifiek gericht op MKB bedrijven die door de coronacrisis meer dan 30% van hun omzet verliezen, daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Vanaf 1 juni tot 1 oktober 2020 kunnen MKB-ondernemers (in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters) een belastingvrije tegemoetkoming krijgen. Met deze tegemoetkoming kunnen MKB-ondernemers hun vaste materiële kosten betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor de komende vier maanden. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling (afhankelijk van de SBI-codes). De TVL kan naast de TOGS-regeling en de NOW-regeling worden aangevraagd. De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt.

Nieuwe regeling: Nederland leert door
Onderdeel van het tweede steunpakket is de omscholingsregeling “Nederland leert door”. Doel van deze regeling is dat toekomstige werklozen zich kunnen omscholen naar functies waar nog voldoende werk is. Kosteloze (online) om- en bijscholing en ontwikkeladviezen worden beschikbaar gesteld voor iedereen die door de crisis werkloos is geraakt.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)
De NOW 1.0 was aan te vragen tot en met 5 juni 2020. Vanaf 6 juli 2020 is het mogelijk om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen bij het UWV voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. De ondernemer dient minstens 20 procent omzetverlies te verwachten over een periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Subsidieaanvragen kunnen zowel door werkgevers gedaan worden die al een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als door werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat een aantal wijzingen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  • De referentiemaand voor de loonsom voor het tweede tijdvak is vastgesteld op maart 2020.
  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan werkgeverslasten (bijvoorbeeld pensioenpremies, premies voor werknemersverzekeringen en reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld).
  • De korting op subsidie bij ontslag blijft bestaan. Bedrijven moeten bij een NOW-aanvraag verklaren dat zij overleggen met vakbonden als zij meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch willen ontslaan. Als er geen akkoord met de vakbonden is bereikt, dan moet er een gezamenlijke aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Is er geen overeenstemming en geen mediationverzoek, dan geldt er een ontslagboete van 5 procent.
  • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De regeling voor zelfstandigen is verlengd tot 1 oktober 2020. Als een zelfstandige aan de voorwaarden voldoet, kan hij de Tozo-uitkering aanvragen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen. Tozo 2 is vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020 aan te vragen.

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 bedraagt de partnerinkomenstoets. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Indien het gezamenlijke inkomen boven het sociaal minimum uitkomt is er geen aanspraak op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Dit is bij Tozo 1 niet het geval.

Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen is verlengd tot 1 oktober 2020. De belastingrente en invorderingsrente zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01 procent. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en recht op zelfstandigenaftrek, worden tot 1 oktober 2020 verlengd.